2011 LYS Edebiyat Soru ve Çözümleri

Bu çözümler www.edebiyatsorulari.com tarafından hazırlanmıştır.
Sorular

Sponsorlu Bağlantılar 
Cevaplar
Çözümler
 

1.
Bir eserde düşünsel derinlikten söz edebilmek için eserin içerdiği konu itibarıyla okuyucuyu düşünmeye sevk eder nitelikte olması gerekir.  Ancak bu seçenekte yazar öykülerinin konusuna değil üslubuna dikkat çekmiş ve asıl amacının sürükleyici üsluba sahip öyküler yazmak olduğunu söylemiş.
Cevap: C
Soruya Geri DÖN
2.
Altı çizili kısımda “söz” sözcüğü kullanılarak üsluba, anlatıma vurgu yapılmış; şiirlerin içeriğinden yani temadan hiç bahsedilmemiş. Dolayısıyla şiirlerde kullanılan temalarla ilgili bir sonuç çıkaramayız.
Cevap: B
Soruya Geri DÖN
3.
Değerlendirme söz konusu olması için kişisel görüşlerin yer alması gerekir. Nitekim II. cümlede diyalogların ağdalı olması, III. cümlede filmin eğlenceli, ciddi, neşeli olması, IV. cümlede film için hiç de kolay bir iş değil demesi, V. cümlede filmin tadına varılması için yapılması gerekeni söylemesi, VI. cümlede de bu söylemine devam etmesi yazarın bu cümlelerde filmle ilgili yorumlarını, değerlendirmelerini anlatması anlamına gelir. Ancak ilk cümlede yazarın görüşleri yoktur, kanıtlanabilir, nesnel yargılar yer almıştır.
Cevap: A
Soruya Geri DÖN
4.
Son cümlede eleştirdiği, başarısız yapıtların beğenilme durumu değil; kişinin kendi yazdığı eseri övmesi durumudur.
Cevap: E
Soruya Geri DÖN
5.
Dördüncü cümlede duygusallıktan hiç bahsedilmemiş, sadece roman kahramanlarının ilginç kişiler oldukları söylenmiş.
Cevap: D
Soruya Geri DÖN
6.
Türkçede bağlaçlardan sonra noktalama işareti kullanılmaz. V numaralı virgül işareti “de” bağlacından sonra kullanıldığı için yanlışlık vardır.
Cevap: E
Soruya Geri DÖN
7.
Ceneviz sözü “-li” yapım ekini almıştır. Türkçede yapım eklerinden sonra gelen çekim ekleri kesmeyle ayrılmaz. Bu yüzden “-ler” çekim eki de bitişik yazılır. / Türkçede saray, köşk, han, kale, köprü, anıt vb. yapı adlarının bütün ke­limeleri büyük harfle başlar kuralına göre Galata Kulesi yazımı doğrudur. / Türkçede özel ada dâhil olmayıp tamlama kuran şehir, il, ilçe, bucak, semt, köy vb. sözler küçük harfle başlar kuralına göre Doğancılar semti şeklinde yazılmalıdır. / Türkçede kısaltmalardan sonra nokta kullanılıyorsa ek getirebilmek için kesme işareti kullanılmasına gerek yoktur. Bu yüzden 17. yy.da doğrudur. / Özel isimlere gelen unvanlar büyük harfle yazılır. Bu yüzden Hazerfan Ahmet Çelebi doğru bir yazımdır.
Cevap: C
Soruya Geri DÖN
8.
– “birçok” şiir ismini, “her” de yer ismini belirten belgisiz sıfatlardır.
- “kullan -ıl-masında” ve ara-n-malıdır” sözleri edilgen çatılıdır.
- “etkileyen” sözündeki “-en” sıfat-fiil eki, “kullanılmasında” sözündeki “-ma” isim fiil ekidir. Dolayısıyla fiilimsi barındıran tek yüklemli cümleler birleşik yapılıdır. Yüklem sonda olduğu için de kurallı bir cümledir.
- Cümlede ilgi eki olan “-ki” kullanılmamıştır.
- “et-ki, biç-im, diz-im” fiilden isim yapma ekleridir.
Cevap: D
Soruya Geri DÖN
9.
– Zarflar fiil veya fiilimsileri etkileyebilir. “izlediğim” sözü “-dik” sıfat-fiil ekini almış bir fiilimsidir. “nasıl izlediğim” sorusuna cevap veren “çılgınca” sözü de zarftır.
- (ben neyi alıyorudum?) taşrada bulunduğum o dönemde çıkan bütün edebiyat dergilerini Belirtili Nesne / alıyordum YÜKLEM (gizli özne ben).
- III. cümlenin yüklemi “söz etmek”tir. “etmek” sözü de yardımcı eylemdir.
- “-ebilmek” yeterlilik fiilinin olumsuzluğuyla çekimlenmiş yüklem “bilemem”dir.
- “ama” ve “bile” bağlaçları kullanılmıştır.
Cevap: B
Soruya Geri DÖN
10.
“söylem, sürecinde, bağıntılar, yaratıcısının” isim / (nasıl metinler?) yığma metinler sıfattır.
Cevap: E
Soruya Geri DÖN
11.
– Parçanın tamamında tartışma anlatım biçimi kullanılmış.
- Paragrafta yazar sorduğu sorulara açıklamalar getirmiştir.
- Parçada herhangi bir kavramın tanımlaması yapılmadığı için tanımlama yoktur.
- III. cümlede “yüzlerce adın bir çırpıda akla gelmesi” sözüyle abartmaya başvurulmuştur.
- Evlatlar, anneler ve babalar için yazılmış şiirler karşılaştırılmıştır.
Cevap: C
Soruya Geri DÖN
12.
– Somut anlamlı bir sözcüğü soyut anlamda kullanırsak soyutlama yapmış oluruz. Bu paragrafta ise bu yönteme başvurulmamaıştır.
- I, III ve IV. cümleler yüklemsiz eksiltili cümlelerdir.
- “sık sık” ve “derme çatma” ikilemelerine yer verilmiştir.
- Paragaraf boyunca örnekler sayılıp dökülmüş.
- Anlaşılır, sade bir dil kullanılmış.
Cevap: A
Soruya Geri DÖN
13.
– “şairler, şiirseverler” gibi sözlerle çoğullaştırma yapılmıştır.
- Dağlarca ve İlhan Berk’ten bahsederek örneklendirmeler yapılmıştır.
- “genç, gepegenç, stajyer” gibi sözlerle de nitelendirme yapılmıştır.
- Herhangi birisinin sözü alıntılanmadığı için tanık gösterme yoktur.
- “akıl sır erdirememek, saçını ağartmak ve yolun yarısını aşmak” deyimlerine yer verilmiştir.
Cevap: D
Soruya Geri DÖN
14.
– Son cümlede ölümün kapı çalması kişileştirmedir.
- Kent tasvir edildiği için betimleme yapılmıştır.
- Herhangi bir bilgiyi kanıtlama yoluna gidilmemiştir.
- Yüklemi isim olan ve fiil olan farklı cümleler kullanıldığı için farklı cümle türlerine yer verilmiştir.
- Yazar paragrafta I. tekil kişi kullanmıştır.
Cevap: C
Soruya Geri DÖN
15.
Paragrafın genelinde dil bilimcinin neden bir çırpıda dilin tanımını yapamayacağı açıklandığı ve son cümle “bu nedenle” sözüyle başladığı için ilk seçenek doğru tamamlamayı oluşturur.
Cevap: A
Soruya Geri DÖN
16.
III. ve IV. cümlede söylenenler ikinci seçenekte yazanlarla örtüşür.
Cevap: B
Soruya Geri DÖN
17.
Öğrencilere kendilerini sorgulamalarını sağlayarak eleştirel düşünme yeteneği kazandırmış, böylece kendilerini tanımalarını sağlamıştır.
Cevap: C
Soruya Geri DÖN
18.
İlk iki cümle I. seçeneği, üçüncü cümlede içselleştirme denerek II. seçeneği,  dört ve beşinci cümleler III. seçeneği, beşinci cümlede geçen başkaldırı da IV. seçeneği anlatır. Paragraf boyunca uysallıktan bahsedilmemiştir.
Cevap: E
Soruya Geri DÖN
19.
Son cümleyle I. seçenek, üçüncü cümleyle II. seçenek, ikinci cümlede eserin biçem, biçim ve tadını korumaktan bahsedildiği için III. seçenek, ilk cümleyle de son seçenek anlatılır. Çeviri mutlaka ulusal kültüre yapılmış bir katkıdır; ama bu paragrafta bu özelliğe hiç değinilmemiştir.
Cevap: D
Soruya Geri DÖN
20.
B seçeneği ilk cümleyle, C seçeneği dördüncü cümleyle, D seçeneği son cümleyle, E seçeneği de dördüncü cümleyle açıklanmıştır. Ünlü olma konusuna değinilmemiştir.
Cevap: A
Soruya Geri DÖN
21.
A seçeneği son cümleyle, C seçeneği “yazınsallıktan ödün vermediği” söylenerek, D seçeneği üçüncü cümleyle, E seçeneği ikinci cümleyle anlatılmıştır.
Cevap: B
Soruya Geri DÖN
22.
Yazınsal değer taşıyan ürünlerde günlük yaşamı anlatma gibi bir kaygı taşınmaz.
Cevap: D
Soruya Geri DÖN
23.
Sanatın en az kullanıldığı, açık anlatımlı dizeler ilk seçenekte yer alır.
Cevap: A
Soruya Geri DÖN
24.
– Gönül, kaseye benzetilmiştir.
- Ateş, su ve söndürmek sözleriyle tezatlık kurulmuş.
- Yanında bile hasretlik çekmesi, ateşini suyun söndürememesi abartıya örnektir.
- Kana kana ve yana yana ile yinelemeler yapılmıştır.
- Öğreticilik gayesi taşımadığı için didaktik olamaz, duygusal anlatımı lirizmin kanıtıdır.
Cevap: E
Soruya Geri DÖN
25.
“gül” sözü “degül” sözünün içinde kullanıldığı için tunç uyaktır.
- “-lar” çoğul ekleri rediftir. Uyak kullanılmamış.
- “-meli” gereklilik kipi ekleri rediftir. “-le” ler kökte benzeyen iki ses oldukları için tam uyaktır.
- “eller” sözü “beller”in içinde kullanıldığı için tunç uyaktır.
- “böyle bir söz”ler redif, kökteki aynı dört harf “öyle”ler zengin uyaktır.
- Kelime sonlarındaki “-en” sesleri tam uyağı oluşturur.
Cevap: C
Soruya Geri DÖN
26.
Parçada fıkra türü tanıtılmıştır.
Cevap: B
Soruya Geri DÖN
27.
Söylev türünde dinleyenleri etkilemek için coşkulu bir anlatım kullanılır.
Cevap: C
Soruya Geri DÖN
28.
Yoğun bir betimlemeyle yazılmış olan son seçenekteki paragraf, edebi bir üslup kullanımının örneğidir.
Cevap: E
Soruya Geri DÖN
29.
– I.de aabbccdd / II.de ise aabccba şeklinde uyaklanış görülür.
- İkisinde de düşsel öğeler olduğu için imgeler vardır.
- Dörtten fazla dize kullanıldığı için  bentlerle yazılmışlardır.
- Kapalı ve sanatlı söyleyiş çağrışıma izin verir.
- Pişmanlıkların hücum etmesindeki kişileştirme gibi edebi sanat örnekleri vardır.
Cevap: A
Soruya Geri DÖN
30.
Koçaklama yiğitlik temasının işlendiği koşma türüdür.
Cevap: B
Soruya Geri DÖN
31.
İslamiyete geçiş sürecinde yazılan Divanü Lügati’t-Türk adlı sözlükte savlara yani atasözlerine de yer verilmiştir.
Cevap: D
Soruya Geri DÖN
32.
Siham-ı Kaza – Nefi / Mantıku’t-Tayr – Gülşehri / Hayriyye – Nabi / Hüsn ü Aşk  – Şeyh Galip / Şikayetname – Fuzuli
Cevap: C
Soruya Geri DÖN
33.
Heşt Behişt -  Sehi Bey – (tezkire) Biyografi / Sefaretname-i Fransa – Yirmisekiz Mehmet Çelebi - Sefaretname / Mecalisü’n-Nefais – Ali Şir Nevai – (tezkire) Biyografi / Tezkiretü’ş-Şuara – Latifi – (tezkire) Biyografi / Makalat – Hacı Bektaşi Veli – Şiir
Cevap: B
Soruya Geri DÖN
34.
Nergisi – Süslü nesir / Neşati – Sebk-i Hindi / Nedim – Mahallileşme akımı / Enderunlu Vasıf – Mahallileşme akımı
Cevap: D
Soruya Geri DÖN
35.
Baki’nin mesnevisi yoktur. Gazelleriyle ünlü bir şairdir.
Cevap: C
Soruya Geri DÖN
36.
Son seçenekte bilgece bir söyleyiş veya atasözü kullanımı yoktur. Sadece Divan şiirinin klişe temaları olan şarapla teselli bulmaktan ve Boğaz’da mehtaba bakmaktan bahsedilmiştir.
Cevap: E
Soruya Geri DÖN
37.
Parçada Tercüman-ı Ahval gazetesinden bahsedilmektedir.
Cevap: A
Soruya Geri DÖN
38.
Bizde roman türünün ilk örneği Taaşşuk-ı Talat ve Fıtnat’tır.
Cevap: C
Soruya Geri DÖN
39.
Cezmi romandır, diğerleri tiyatro eserleridir.
Cevap: D
Soruya Geri DÖN
40.
Tanzimat döneminde halkı eğitmek amacıyla halkın anlayacağı dille eserler veren en popüler isim Ahmet Mithat’tır.
Cevap: B
Soruya Geri DÖN
41.
Özellikle fıkra ve denemeleriyle ünlü olan bu yazar Ahmet Rasim’dir.
Cevap: A
Soruya Geri DÖN
42.
Refik Halit Karay mizah yönü oldukça gelişmiş yazarlamızdandır.
Cevap: C
Soruya Geri DÖN
43.
Meftun - Şıpsevdi – Hüseyin Rahmi / Behiç – Sözde Kızlar – Peyami Safa / Seniha – Kiralık Konak – Yakup Kadri / Bihruz – Araba Sevdası – R. Mahmut Ekrem
Cevap: E
Soruya Geri DÖN
44.
Memduh Şevket Esendal, Ayaşlı ve Kiracıları adlı eserinde 1930′lu yılların Ankara’sını anlatır. Diğer romanlar ve paragraf İstanbul’u konu ediyor.
Cevap: B
Soruya Geri DÖN
45.
Ahmet Haşim, sanat hayatı boyunca Türk şiirini Batılılaştırmak konusunda aktif bir rol oynamamıştır.
Cevap: D
Soruya Geri DÖN
46.
Genç Kalemler, Ömer Seyfettin ile birlikte Milli edebiyatçıların makalelerini yayımladıkları dergidir. Ömer Seyfettin Servet-i Fünun topluluğunun süslü diline tepki göstermiştir.
Cevap: A
Soruya Geri DÖN
47.
Tamamen halka hitap eden bir üslup kullanılarak, sade dil ve açık anlatım benimsenerek yapılan edebiyatı savunduğuna göre Garipçilere yakın duruyordur.
Cevap: C
Soruya Geri DÖN
48.
Çobanıl Şiirler, Oktay Rıfat’ın 1976′da yayımladığı şiir kitabıdır.
Cevap: D
Soruya Geri DÖN
49.
Oktay Rıfat diğer isimlerden farklı olarak bağımsız sanatçılardan değildir. Garip şairlerindendir.
Cevap: B
Soruya Geri DÖN
50.
Tarık Buğra, Küçük Ağa romanında Kurtuluş Savaşı’nı anlatır.
Cevap: E
Soruya Geri DÖN
51.
Köy yaşamını konu edinen ilk eser Nabızade Nazım’ın Karabibik’idir. Nazım, Zehra adlı romanında kıskançlık temasını işler.
Cevap: A
Soruya Geri DÖN
52.
Toros Canavarı, Aziz Nesin’in eseridir.
Cevap: D
Soruya Geri DÖN
53.
İkinci seçenekte eserleri verilen sanatçı Yaşar Kemal’dir.
Cevap: B
Soruya Geri DÖN
54.
Bir Deli Ağaç, Pınar Kür’ün romanıdır.
Cevap: E
Soruya Geri DÖN
55.
Duyguların öne çıkmasını savunduğuna göre romantizmi anlatmaktadır.
Cevap: C
Soruya Geri DÖN
56.
İnsanın kendi varlığını sorgulaması temeline dayanan bu akım varoluşçuluktur.
Cevap: D
Soruya Geri DÖN
 
 
Bu çözümler www.edebiyatsorulari.com tarafından hazırlanmıştır.