Kimya Kısa Notlar (Sınavdan Önce Son Tekrar İçin)

1.Proton sayısı = atom numarası = çekirdek yükü.

2.Kütle numarası = proton sayısı + nötron sayısı

3.Metaller ve alaşımlar elektron hareketi ile elektiriği iletir. Asit baz ve tuz çözeltileri iyon hareketi ile elektiriği iletir.

→Alkol ve şeker çözeltileri ise elektirik akımını iletmez. (Moleküler yapıdadır, değerlik elektron yoktur.)

4.Maddelerin potansiyel enerjisini tanecikler arası mesafe belirler.

5.Buharlaşma hızı: Sıvının,

→Uçuculuğu

→Temas yüzeyi

→Sıcaklığı ile doğru orantılıdır.

→Sıvı içinde çözünmüş katı madde miktarı ve dış basınçla ters orantılıdır.

6.Buhar basıncı yalnızca 3 faktöre bağlıdır.

→Sıvının Cinsi

→Sıvının Saflığı

→Sıvının Sıcaklığı

7.Aynı noktada kaynamakta olan sıvıların buhar basınçları eşittir.

8.Kaynama noktası 3 faktöre bağlıdır.

→Sıvının cinsi

→Sıvının saflığı

→Dış basınç

** Katısı sıvısında yüzen maddelerde (örn: su) basınç artışı erime noktasını düşürür kaynama noktasını yükseltir.

** Katısı sıvısında batan maddelerde basınç artışı hem erime hem de kaynama noktasını yükseltir.

9.Tuzlu su kaynamaya başladıktan sonra doygunluğa ulaşıncaya kadar sıcaklığı artar ancak buhar basıncı değişmez. (Karışımlar için genelleme yapılabilir)

10.Hidrojen ametal, helyum ise soygazdır. Oksijen ametaldir.

11.Metaller ametallerle iyonik bağ oluşturur. Ametaller kendi aralarında kovalent bağ oluşturur.

12.Su kovalent bağ sonucu ortaya çıkar.

13.Metaller elektron vermek isterler. Ametaller elektron almak isterler.

14.Metaller oda sıcaklığında genellikle katıdır ancak cıva sıvıdır.

15.Soygazlar tepkime vermezler.

16.Periyodik tablo proton sayılarına göre düzenlenmiştir.

17.Kütlenin korunumu kanunu→Lavosier

Sabit Oranlar Kanunu→ Prost

Katlı Oranlar Kanunu→Dalton

Birleşen Hacim oranları Yasası→Avagadro

18.Molarite 1 litredeki mol sayısı demektir.

19.Katı ve sıvıların çözünürlükleri sıcaklıkla genellikle artar.

20.Suya tuz katılırsa kaynama noktası yükselir, donma noktası düşer.

21.Tuzlu su elektriği iletir ancak şekerli su iletmez.

22.Sadece C ve H den oluşan organik bileşikler hidrokarbonlar olup, tamamı apolardır.

23.Çözeltinin karıştırılması çözünürlüğü arttırmaz. Fakat çözünmeyi hızlandırır.

24.Temas yüzeyinin artması çözünürlüğü arttırmaz ama çözünmeyi hızlandırır.

25.Doymamış çözelti bir miktar daha madde çözebilir.

26.Doymuş çözeltiye ekleme yapıldığında çökelme gerçekleşir.

27.Mumun erimesi fiziksel, yanması kimyasal değişmedir.

28.Gazların sıcaklıkları arttıkça çözünürlükleri azalır.

29.İdeal bir gaz 22,4 litre yer kaplar.

30.İdeal gaz denklemi P.V = n.R.T şeklindedir.

31.Asitler baz çözeltilerle nötralleşme tepkimesi verir.

32.Asitler Karbonatlı bileşiklerle tepkimeye girerek CO2 gazı oluşturur.

33.Ametallerin oksijenli bileşiklerine asidik oksit, Metallerin oksijenli bileşiklerine bazik oksit denir.

34.Organik bileşikler, yanıcı, suda çözünmez, yavaş tepkimeli ve kokuludur.

35.Alkenler çift bağ içerir genel formülleri CnH2n dir.

36.Alkinler üçlü bağ içerir genel formülleri CnH2n-2 dir.

37.Yanma tepkimelerinin gerçekleşmesi için oksijenin tutuşma sıcaklığında olması gerekir. Yanma tepkimeleri genellikle ekzotermiktir.

→Her yanma olayı redoks tepkimesidir.

38.Asit-Baz tepkimelerinin tamamı ekzotermiktir ve redoks değildir, yer değiştirme tepkimesidir.

39.Kimyasal tepkimelerde atom sayısı korunur ancak molekül sayısı korunmaz.

40.Kütle kimyasal reaksiyonlarda korunur.

41.Kimyasal tepkimelerde çekirdek yapısı değişmez.

42.Çekirdek tepkimelerinde çekirdek yapısı değişir. Çekirdek tepkimeleri nükleer ve radyoaktiftir.

43.Asitlerin pH değer 0 -7 arasındadır. Bazların pH değeri 7 - 14 arasındadır.

44.Asitler turnusolu kırmızıya çevirir bazlar maviye.

45.Asitler ekşidir bazlar acı.

46.Limon suyu ve sirke asittir. HCI bir asit örneğidir.

47.Amonyak yani NH3 bazdır.

48.Yanma tepkimelerinde karbondioksit ve su ortaya çıkar. Yanma tepkimeleri oksijen ile gerçekleştirilir.

49.Alkanlar tekli, aklenler çiftli, alkinler ise üçlü bağ bulundururlar.

50.Yağ suda çözünmez. Alkol suda çözünür.

51.Buharlaşma her sıcaklıkta gerçekleşir. Kaynama, kaynama noktasında gerçekleşir.

52.Saf maddelerin kaynama noktaları sabittir. Saf olmayan maddelerin kaynama noktası değişkendir.

53.Kaynama iç basıncın atmosfer basıncına eşitlendiği noktadır.

54.Element ve bileşikler saf maddelerdir. Karışımlar saf değildir.

55.Su yağ karışımı heterojendir. Su alkol çözeltisi homojendir.

56.Analiz= Ayrışma, Sentez= Oluşmadır.

57.Çözünürlüğe etki eden faktörler:

→Çözücü çözünen türü

Ortak iyon etkisi: ortak iyonun derişimi artıkça çözünürlüğü azalır.

Basıncın etkisi: Katı ve sıvıların çözünürlüğüne basıncın etkisi yoktur. Gazların çözünürlüğü ile doğru orantılıdır.

Sıcaklığın etkisi: Sıcaklık arttıkça katı ve sıvıların çözünürlüğü genellikle artar, gazların çözünürlüğü azalır.

58.Sert sularda sabunun temizleme özelliği azdır, deterjanlar sert sularda bile etkilidir.

59.Sabunun yapı taşı bitkisel ve hayvansal yağlardır, deterjanların yapı taşı ise petrol ve türevleridir.

60.Sabun doğal yapılı olduğundan deterjana göre çevre dostu ve daha az zararlıdır.

61.Çamaşır sodası suda çözündüğünde bazik bir ortam oluşturur. Çamaşır sodası (Na2CO3) Sodyum bi karbonat yağı temizler.

62.Çamaşır suyu (NaClO) sodyum hipoklorit mikrop öldürücü ve temizleyicidir.

63.Seramik: Işığı geçirmez, yapısı gözenekli, suyu geçirir, sıcaklık basınç değişimine dayanıksız.

64.Porselen: Işığı geçirir, gözeneksiz, suyu geçirmez, sıcaklık ve basınca dayanıklı.

65.Bütün Pil Tepkimeleri EKZOTERMİKTİR.